Науковий доробок кафедри

     Упровадження сучасних наукових досліджень є одним з найважливіших напрямів діяльності сучасної вищої школи. Саме тому кафедрою педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) важлива увага приділяється апробації наукової діяльності викладачів шляхом написання навчальних посібників, підручників, монографій, публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, а також участі в наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

 

Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників: навчальний посібник / Т. І. Поніманська. – К.: Вища шк., 1993. – 111 с.

 

У посібнику аналізуються теоретичні основи і методика морального виховання дітей. Розглядаються філософські, історико-педагогічні, педагогічні й методичні питання морального виховання дошкільників у процесі ознайомлення з навколишнім, етичних бесід та в різних видах діяльності дітей.

Для студентів педінститутів, що вивчають дисципліну «Педагогіка».

 

 

 

Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник / Т. І. Поніманська. – К.: Абрис, 1998. – 448 с.

У навчальному посібнику розглядаються загальні основи дошкільної педагогіки. Аналізуються проблеми виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Значна увага приділяється викладу завдань і змісту фізичного, розумового, морального, трудового та естетичного виховання дошкільників.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

 

 

 

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – К.: «Академвидав», 2006. – 456 с. (Альма-матер)

У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, моральне та естетичне виховання. Окреслено загальні особливості правового, екологічного, економічного, статевого і гендерного виховання. Значну увагу приділено питанням виховання дітей у грі, в процесі навчання, а також взаємодії дошкільного закладу, сім’ї та школи в роботі з дітьми дошкільного віку.

Полегшають роботу над посібником вміщені в ньому відомості про вчених, які працювали у царині дошкільної педагогіки, короткий термінологічний словник.

Адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

 

 

Поніманська Т. І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку / Т. І. Поніманська. – Рівне: РДГУ, 2006. – 364 с.

У монографії обґрунтовано філософські, психологічні, історико-педагогічні засади гуманістичного виховання; у контексті сучасної концепції дитинства представлено систему гуманістичного виховання дітей дошкільного віку; запропоновано сучасні програми підготовки студентів до гуманістичного виховання.

Для науковців, вихователів, викладачів, аспірантів та студентів педагогічних закладів освіти.

 

 

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка. Практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання» / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007 – 352 с.

У зміст навчального посібника ввійшли розробки семінарських, практичних і лабораторних занять з курсу дошкільної педагогіки. З метою спрямовування вивчення студентами курсу до кожної теми розроблені завдання для самостійної роботи студентів. Активному засвоєнню матеріалу сприятиме довідковий матеріал, таблиці та списки рекомендованої літератури до розділів. Пропонуються також методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних робіт.

Посібник призначений для студентів спеціальності «Дошкільне виховання», викладачів, працівників дошкільних закладів.

        

 

 

Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу: навчально-методичний посібник / За ред. Т. І. Поніманської. – К.: Міленіум, 2007. – 244 с.

Посібник є узагальненням досвіду з підготовки фахівців дошкільної освіти за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Представлено навчальні програми провідних курсів підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти, тематику практичних, семінарських та лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів з кожної дисципліни.

Посібник адресований викладачам, студентам вищих педагогічних закладів.

 

Поніманська Т. І. Виховання людяності (До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»): методичний посібник / Т. І. Поніманська, О. А. Козлюк, Г. В. Марчук. – К.: Міленіум, 2008. – 138 с.

Посібник містить методичні рекомендації щодо виховання людяності у контексті завдань формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку. Пропоновані педагогічні технології, плани-конспекти бесід і занять для дітей молодшого та старшого дошкільного віку зі сфери життєдіяльності «Люди», тексти літературних творів, Кодекс гуманістичного спілкування допоможуть вихователям у роботі за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Посібник рекомендований для вихователів, студентів, батьків.

 

Пониманская Т. И. Общественное дошкольное воспитание в Крыму (вторая половина XIX – начало XX века): монография / Т. М. Головань, Т. И. Пониманская. – К.: Издательский Дом «Слово», 2009. – 224 с.

В монографии раскрыты особенности процесса становления и развития общественного дошкольного воспитания во второй половине XIX – начале XX века в Украине и России, предпосылки, обусловившие возникновение и развитие дошкольных учреждений разных типов в Крыму во второй половине XIX – начале XX века; определена типология дошкольных учреждений в Крыму в указанный исторический период и охарактеризованы организационные и содержательные основы их деятельности.

Материалы монографии могут бить использованы специалистами в области дошкольного образования и истории педагогики.

        

Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу: навчальний посібник / За ред. Т. І. Поніманської. – 2-ге вид., доп. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.

Посібник є узагальненням досвіду з підготовки фахівців дошкільної освіти за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Представлено навчальні програми провідних курсів підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти, тематику практичних, семінарських та лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів з кожної дисципліни.

Посібник адресований викладачам, студентам вищих педагогічних закладів.

 

 

Поніманська Т. І. Входимо у Світ: система інтегрованих занять з дітьми четвертого року життя / Н. Г. Лаба, Т. І. Поніманська. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 240 с.

 

Методичний посібник – результат чотирирічної апробаційної роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у дошкільному навчальному закладі № 5 «Усмішка» м. Здолбунів Рівненської області.

Посібник презентує авторську систему навчально-виховних блоків як орієнтир планування, практичні доробки та досвід упровадження в практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 

 

 

Поніманська Т. І. Відкриваємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми п’ятого року життя / Н. Г. Лаба, Т. І. Поніманська. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 320 с.

Методичний посібник – результат чотирирічної апробаційної роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в дошкільному навчальному закладі № 5 «Усмішка» м. Здолбунів Рівненської області.

Посібник презентує авторську систему навчально-виховних блоків як орієнтир планування, практичні доробки та досвід упровадження в практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Для вихователів дошкільних навчальних закладів, методистів, студентів педагогічних навчальних закладів.

 

 

 

Поніманська Т. І. Перетворюємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми шостого року життя / Н. Г. Лаба, Т. І. Поніманська. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 400 с.

Методичний посібник – результат чотирирічної апробаційної роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у дошкільному навчальному закладі № 5 «Усмішка» м. Здолбунів Рівненської області.

Посібник презентує авторську систему навчально-виховних блоків як орієнтир планування, практичні доробки та власне бачення впровадження в практику Базової програми «Я у Світі».

 

 

Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності: монографія / За наук. ред. Т. І. Поніманської, І. М. Дичківської. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 208 с.

Монографія присвячена висвітленню результатів колективного дослідження проблеми гуманізації виховання і навчання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі кафедрою педагогіки і психології (дошкільної) Рівненського державного гуманітарного університету. Розкрито особливості гуманістичного виховання та підготовки педагога до інноваційної діяльності.

 

 

Поніманська Т. І. Виховання людяності: методичний посібник / Т. І. Поніманська, О. А. Козлюк, Г. В. Марчук. – 2-ге вид. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 160 с.

Посібник містить методичні рекомендації щодо виховання людяності у контексті завдань формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку. Пропоновані педагогічні технології, плани-конспекти бесід і занять для дітей молодшого і старшого дошкільного віку зі сфери життєдіяльності «Люди», тренінг умінь гуманістичного спілкування у дитячо-батьківській групі, тексти літературних творів, загадки, прислів’я, приказки допоможуть вихователям у роботі з формування життєвої компетенції дітей, а також батькам у вихованні людяності у родині.

Посібник рекомендований для вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів педагогічних факультетів, батьків дітей дошкільного віку.

 

Поніманська Т. I. Дошкільна педагогіка: підручник / Т. І. Поніманська. 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2013. – 464 с. – (Серія «Альма-матер»)

У вищій школі це видання здобуло популярність як навчальний посібник. Унесені зміни і доповнення, висока затребуваність у навчальному процесі забезпечили йому статус підручника. Головна його особливість – системний погляд на проблематику виховання дитини в сім’ї та дошкільних закладах; оптимальне використання перевірених часом та інноваційних надбань дошкільної педагогіки. Ці настанови визначають характер викладу змісту і методів фізичного, розумового, морального, трудового, естетичного виховання дітей дошкільного віку. Ідеться в ньому і про виховання дітей у грі, взаємодію педагогічних закладів, сім’ї та школи в роботі з дітьми. Підручник містить інформацію про історію розвитку дошкільної педагогіки, визначних учених-педагогів, короткий термінологічний словник.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде педагогам-практикам, усім, хто переймається вихованням дітей у дошкільному віці.

 

Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя: методичний посібник / Л. І. Кузьмук та ін.; за ред. Т. І. Поніманської. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 568 с.

У зміст методичного посібника ввійшли матеріали досвіду педагогічного колективу дошкільного навчального закладу №44 м. Рівне з виховання дитини третього року життя. Розкрито завдання, зміст, засоби та методи фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку дітей. Висвітлено особливості організації предметно-ігрового середовища, питання організації планування та контролю за навчально-розвивальною діяльністю. Показано особливості роботи з дітьми та педагогами в адаптаційний період, а також роботи з батьками.

Посібник адресований педагогам дошкільних навчальних закладів, студентам і викладачам спеціальності «Дошкільна освіта».

 

Поніманська Т. І. Соціальний розвиток дитини : старший дошкільний вік / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Л. І. Кузьмук. – К.: Генеза, 2013. – 88 с. – (Настільна книжка вихователя)

Методичний посібник є складовою серії «Настільна книжка вихователя» для використання в освітньо-виховному процесі дошкільних навчальних закладів. Відповідає вимогам освітньої лінії «Дитина у соціумі» Базового компонента дошкільної освіти та чинним програмам. У посібнику розкриваються освітній зміст та інноваційні підходи формування у дітей старшого дошкільного віку навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, родинно-побутової та соціально-комунікативної компетентності. Розкриваються різноманітні форми роботи педагога з дітьми, наведено зразки-орієнтири занять.

Для вихователів дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку та підготовки дітей до школи, батьків.

 

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Підручник / Т. І. Поніманська. – К.: «Академвидав», 2015. – 448 с. (Альма-матер)

Ключові особливості підручника — системний погляд на проблематику становлення індивідуальності дитини в сім’ї та дошкільних закладах;  висвітлення перевірених часом та інноваційних надбань дошкільної педагогіки у фізичному, розумовому, моральному, трудовому й естетичному вихованні дошкільників. Ідеться і про виховання дітей у грі, взаємодію педагогічних закладів, сім’ї та школи в роботі з ними.
Є в підручнику й інформація  з історії дошкільної педагогіки, про визначних учених-педагогів, короткий термінологічний словник. Усе це разом із вправним викладом забезпечило йому популярність  у вищій школі й дошкільних установах.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде педагогам-практикам, батькам і всім, хто переймається вихованням дітей дошкільного віку.

 

 

Дичківська І. М. Вправи у соціальній поведінці дітей за системо М.Монтессорі: Навчальний посібник / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – Рівне, 1999. – 57 с.

 

Навчальний посібник присвячений висвітленню методу індивідуального виховання дітей видатного педагога-гуманіста М. Монтессорі, Розроблено вправи у соціальній поведінці дітей дошкільного віку.

Адресований викладачам, студентам, вихователям дошкільних закладів.

 

 

 

Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики: Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – Рівне: Зелент, 2001. – 222 с.

У посібнику розкриваються загальнотеоретичні поняття педагогічної інноватики, динаміка інноваційної діяльності педагога, ознаки сучасних педагогічних технологій. Дається характеристика найбільш розповсюдженим інноваційним технологіям у дошкільній і початковій освіті. Висвітлюється проблема готовності педагогів до інноваційної діяльності.

Навчальний посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів, викладачам, слухачам інститутів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, педагогам-практикам.

 

 

Дичківська І. М. Це я можу сам (вправи у соціальній поведінці) / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – Рівне: Зелент, 2001. – 94 с.

 

Навчально-методичний посібник присвячений висвітленню методу індивідуального виховання дітей видатного педагога-гуманіста Марії Монтессорі. Розроблено вправи у соціальній поведінці дітей дошкільного віку.

Адресований вихователям дошкільних закладів, батькам дітей дошкільного віку, студентам педагогічних вузів.

 


 

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. – (Серія «Альма-матер»)

У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній і початковій освіті інноваційні педагогічні технології. Розглнуто різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, педагогам-практикам.

 

 

Дичківська І. М. Монтессорі: теорія і технологія / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006 (2009). – 304 с., іл.

У посібнику розкрито теоретичні засади та технологія індивідуального виховання дітей дошкільного віку в системі відомого педагога-гуманіста Марії Монтессорі. Розглянуто різноманітні аспекти соціального, інтелектуального, сенсорного виховання та підготовки педагога. Подано фрагменти педагогічних творів М.Монтессорі та дослідників її творчості.

Посібник адресований педагогам, психологам дошкільних навчальних закладів, студентам вищих навчальних педагогічних закладів, науковцям, батькам.

 

 

 

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2012. – 352 с. – (Серія «Альма-матер»)

У підручнику розкрито сутність та особливості педагогічної технології, загальні засади педагогічної інноватики та інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в дошкільній і початковій освіті інноваційні практики. Ідеться в ньому і про різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів, педагогам-практикам, усім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

 

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Практикум : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 448 с.

Вивчення основ педагогічної інноватики, інноваційних педагогічних технологій у дошкільній і початковій освіті є вкрай важливим у професійній підготовці педагога. Усебічному пізнанню, осмисленому і вмотивованому використанню цих знань сприятиме опанування матеріалу, вміщеному у пропонованому навчальному посібнику, який спонукає до самостійного вивчення головних положень педагогічної інноватики як науки про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій, глибокого розуміння концептуальних засад і особливостей змісту системних, модульних і локальних інноваційних педагогічних технологій. Йдеться в ньому і про різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Для студентів вищих навчальних закладів. Стане у нагоді педагогам дошкільних і загальноосвітніх закладів, батькам, а також усім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

 

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І. М. Дичківська. – 3-ге вид., виправлене. – К.: Академвидав, 2015. – 304 с. – (Серія «Альма-матер»)

У всіх сферах діяльності інновації спершу сприймаються як незвичний почин, а з часом викликають захоплення, здобувають прихильників і послідовників. У педагогічній справі їх вирізняє ставлення до дитини як до вершинної мети, на основі якого ставали реальністю на перший погляд недосяжні результати навчальних і виховних старань. До такої думки підводить матеріал підручника, в якому розкрито сутність та особливості педагогічної технології, загальні засади педагогічної інноватики та інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в дошкільній і початковій освіті інноваційні практики. Ідеться в ньому і про особистісні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.
Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам і всім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

 

Дичківська І. М. Педагогіка М.Монтессорі: виклики сучасності: монографія / І. М. Дичківська. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 384 с.

Розкрито віхи життєвого шляху та творчої діяльності видатного італійського гуманіста ХХ століття М. Монтессорі, здійснено аналіз розвитку її ідей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці, подано філософське та психолого-педагогічне обгрунтування теорії та практики М.Монтессорі.

 У роботі представлено фрагменти педагогічних творів Марії Монтессорі та дослідників її творчості, а також результати впровадження гуманістичних ідей М. Монтессорі у сучасну дошкільну освіту.
 

Горопаха Н. М. Виховання екологічної культури дітей: посібник для вихователів дошкільних закладів та вчителів початкових класів / Н. М. Горопаха. – Рівне: «Волинські обереги», 2001. – 212 с.

Проблема, яка на рівні сучасної методичної та екологічної науки розглядається у книзі, дуже актуальна для дошкільної педагогіки. У методичному посібнику розкриваються основні завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку, чітко визначається зміст цієї роботи. Значна увага надана аналізу умов, які необхідно створити у дошкільному закладі для якнайповнішої реалізації завдань екологічного виховання дітей. Детально охарактеризовані форми та методи екологічної роботи в дитячому садку.

Посібник містить велику кількість практичних матеріалів для роботи з дітьми 5-8 років, зокрема завдання для екологічного тренінгу, дидактичні ігри, кросворди, творчо розроблені конспекти занять. У останньому розділі зібрані цікаві літературні твори екологічного спрямування.

Використання пропонованих у посібнику методичних рекомендацій дозволить практикам урізноманітнити форми і методи роботи з дітьми, побудувати процес ознайомлення їх з природою на основі екологічного принципу, пожвавити в дошкільних закладах природоохоронну діяльність.

Книга стане в нагоді також вчителям початкових класів, батькам, усім, хто займається питаннями екологічного виховання.

Горопаха Н.М. Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі / Бочелюк О.І., Горопаха Н.М. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 204 с., іл.

У навчально-методичному посібнику розкриваються біологічні особливості кімнатних рослин, умови утримання, догляд за ними, захист від хвороб та шкідників.

Посібник містить конспекти занять, дидактичні ігри, досліди, а також казки, легенди, вірші і загадки про кімнатні рослини та їх використання в навчально-виховній роботі з дітьми.

Видання адресоване студентам вищих педагогічних навчальних закладів і педагогічним працівникам освітніх та позашкільних установ.

 

Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Перша частина / Укладач Н. М. Горопаха. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 408 с.

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з основ природо­знавства та методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. У ній зібрано та систематизовано важливі та яскраві педагогічні та методичні ідеї, теорії і технології щодо використання природи у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, які є результатом наукових досліджень вітчизняних (українських, радянських і російських) вчених за останні п'ятдесят років. До хрестоматії включені уривки з наукових монографій, методичних посібників, статті з досвіду роботи вихователів дошкільних закладів. Ретельно відібраний матеріал подається за тематичним принципом у відповідності до програми курсу «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» для студентів спеціальності 7.0101010 «Дошкільне виховання». Одна з основних переваг цього видання полягає в тому, що значна частина текстів уперше публікується українською мовою.

Посібник розрахований насамперед на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, проте він буде корисним також вихователям та керівникам дошкільних закладів, вчителям, батькам, усім, кого цікавлять питання навчання та виховання дітей засобами природи.

        

Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Друга частина / Укладач Н. М. Горопаха. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 464 с.

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з основ природознавства та методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. У ній зібрано та систематизовано важливі та яскраві педагогічні та методичні ідеї, теорії і технології щодо використання природи у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, які є результатом наукових досліджень вітчизняних (українських, радянських і російських) вчених за останні п'ятдесят років. До хрестоматії включені уривки з наукових монографій, методичних посібників, статті з досвіду роботи вихователів дошкільних закладів. Ретельно відібраний матеріал подається за тематичним принципом у відповідності до програми курсу «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» для студентів спеціальності 7.0101010 «Дошкільне виховання». Одна з основних переваг цього видання полягає в тому, що значна частина текстів уперше публікується українською мовою.

Посібник розрахований насамперед на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, проте він буде корисним також вихователям та керівникам дошкільних закладів, вчителям, батькам, усім, кого цікавлять питання навчання та виховання дітей засобами природи.

 

Горопаха Н.М. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Н. М. Горопаха, Т. І. Поніманська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 280 с.

Посібник є узагальненням досвіду організації педагогічної практики одного із важливих етапів професійної підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти. Містить програми та завдання педагогічної практики на основі вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Висвітлено організаційні умови підготовки та проходження студентами педагогічної практики у дошкільних закладах, відділах освіти та вищих навчальних закладах.

Посібник адресований викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

        

Методика ознайомлення дітей з природою: Хрестоматія / Укладач Н. М. Горопаха. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з основ природознавства та методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. У ній зібрано та систематизовано важливі та яскраві педагогічні та методичні ідеї, теорії і технології щодо використання природи у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, які є результатом наукових досліджень українських та російських вчених за останні п’ятдесят років. До хрестоматії включені уривки з наукових монографій, методичних посібників, статті з досвіду роботи вихователів дошкільних закладів. Ретельно відібраний матеріал подається за тематичним принципом у відповідності до програми курсу «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». Одна з основних переваг цього видання полягає в тому, що значна частина текстів уперше публікується українською мовою.

Посібник розрахований насамперед на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, проте він буде корисним також вихователям та керівникам дошкільних закладів, вчителям, батькам, усім, кого цікавлять питання навчання та виховання дітей засобами природи.

 

Горопаха Н. М. Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі / О. І. Бочелюк, Н. М. Горопаха. – Вид. 2-ге, доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 240 с. + 12 с. вкл.

У пропонованому посібнику подано характеристику кімнатних рослин, рекомендації щодо догляду за ними, захисту від хвороб та шкідників.

Видання містить конспекти занять, дидактичні ігри, досліди, а також казки, легенди, вірші і загадки про кімнатні рослини та їх використання в навчально-виховній роботі з дітьми.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів і педагогічних працівників освітніх та позашкільних установ.

 

Горопаха Н. М. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Н. М. Горопаха, Т. І. Поніманська. 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 232 с.

Посібник є узагальненням досвіду організації педагогічної практики – одного із важливих етапів професійної підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти. Містить програми та завдання педагогічної практики на основі вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Висвітлено організаційні умови підготовки та проходження студентами педагогічної практики у дошкільних закладах, відділах освіти та вищих навчальних закладах.

Посібник адресований викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

 

 

Маліновська Н. В. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі: Монографія / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П. Черкасов, 2006. – 134 с.

У монографії досліджується лінгводидактична спадщина фундатора національної системи дошкільного виховання Софії Русової, викладено концептуальні положення мовленнєвого-розвитку та мов­ної освіти дітей, визначено педагогічні умови ефективного впровадження наукової спадщини вченої у дошкільну практику.

Для викладачів, студентів та аспірантів дошкільних факультетів вищих навчальних закладів, вихователів дитячих дошкільних установ, усіх, хто цікавиться питаннями мовленнєвого розвитку дошкільнят.

 

 

Подоляночка. Народні рухливі ігри. Посібник / Упорядники Н. В. Маліновська, Т. В. Романюк. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 94 с.

 

У посібнику розкриваються особливості методики проведення українських народних рухливих ігор з дітьми дошкільного віку. Дане видання містить добірку народних рухливих ігор, закличок, лічилок, мирилок.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів і педагогічним працівникам освітніх установ.

 

 

Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В. Бенера, Н. Маліновська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.

Навчально-методичний посібник актуалізує потребу наукових пошуків щодо розробки нових інтенсивних технологій навчання. У ньому висвітлено можливості опрацювання навчального курсу «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» на засадах фреймового підходу у контексті сучасної парадигми мовної освіти. Відповідно до програми курсу висвітлено науково-теоретичні та науково-методичні положення української дошкільної лінгводидактики за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Інноваційні педагогічні технології, запропоновані у посібнику, містять варіативні різнорівневі дидактичні завдання самостійної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

Посібник рекомендовано для фахівців дошкільної освіти, викладачів вищих  навчальних закладів, студентів.

 

Маліновська Н. В. Перші кроки грамоти: передшкільний вік: навчальний посібник / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 424 с.

У посібнику представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. Розкрито сутність понять «мовленнєва готовність», «передшкільна освіта», схарактеризовано варіативні методи і методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, раннього читання як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів з практичним ілюстративним матеріалом, а також подано методику підготовки руки дитини до письма.

Навчальний посібник адресовано студентам, магістрантам, вихователям, учителям початкової школи, батькам дітей раннього і дошкільного віку.

 

 

Маліновська Н.  Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 384 с.

Навчально-методичний посібник актуалізує потребу наукових пошуків щодо розробки нових інтенсивних технологій навчання. У ньому висвітлено можливості опрацювання навчального курсу «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» на засадах фреймового підходу у контексті сучасної парадигми мовної освіти. Відповідно до програми курсу висвітлено науково-теоретичні та науково-методичні положення української дошкільної лінгводидактики за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Інноваційні педагогічні технології, запропоновані у посібнику, містять варіативні різнорівневі дидактичні завдання для самостійної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

Посібник рекомендовано для фахівців дошкільної освіти, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів.

 

 

Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник, друге видання, перероблене та доповнене. / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур; За заг. ред. Г. В. Сухорукової. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 376 с.: іл.

Висвітлено загальні питання теорії образотворчого мистецтва: види, жанри, засоби виразності, напрями. З погляду мистецького та особистісно-орієнтованого підходу розкрито варіативні технології різнобічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку в процесі опанування ними різних видів образотворчої діяльності. Підручник побудовано за модульним принципом, визначено запитання і завдання для модульного й тематичного контролю знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам та фахівцям у галузі дошкільної освіти.