Шановні колеги - учасники Перших Міжнародних читань!

09.12.2017 19:17

У зв`язку з технічними причинами публікація статей учасників Перших Міжнародних педагогічних читань пам`яті професора Т.І. Поніманської буде здійснена у фаховому збірнику наукових праць «Інноватика у вихованні». Просимо взяти до уваги змінені вимоги до публікацій наукових статей.

 

Матеріали пересилаються на електронну адресу:  konf_kdp@ukr.net.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Інноватика у вихованні» запрошує дописувачів до участі у майбутніх його випусках.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21161-10961Р. Збірник зареєстрований в міжнародній базі даних: ISSN 2411-4553.

У збірнику наукових праць «Інноватика у вихованні» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем історії, теорії та методики виховання, методологічних основ виховання особистості на різних етапах онтогенезу у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладах, підготовки педагогів до здійснення виховного процесу.

Вимоги до носіїв та розміщеного файлу:

-       диск – без механічних пошкоджень і перевірений антивірусною програмою;

-       файл – у редакторі Word і форматі *.doc (*.docx), а копія – у форматі *.rtf;

-       файл називати за прізвищем автора статті. Ім’я файлу набрати латинськими літерами (напр.: Petrenko.rtf; Petrenko.doc; Petrenko.docx).

Вимоги до змісту і технічного оформлення тексту статті: Необхідним є дотримання вимог до структури наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/, а саме:

•        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

•        Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.

•        Формування мети (цілей) статті (постановка завдання).

•        Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.

•        Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок.

•        Список використаних джерел (складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).

Список використаних джерел латиницею (оформляється за правилами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» №55 від 27.01.2010 р.): References - транслітерований латиницею список використаних джерел. Перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (шрифт 14 пт), оформлюється наступним чином:

-       прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;

-       назви статей, конференцій - перекладаються англійською мовою;

-       після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела (in Ukrainian) або (in Russian).

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними онлайн сервісами: для джерел українською мовою - «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/7passport); для джерел російською мовою — «ТРАНСЛИТ.СС» (http://translit.ee).

Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок [4, с. 56]). Ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом.

(комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Порядок розміщення матеріалу:

У першому рядку – ім’я та прізвище. Через рядок по центру великими літерами - назва статті.

Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після назви статті анотацій (не менше 8 рядків українською, російською мовами та не менше 16 рядків - англійською), а також ключових слів трьома мовами (інтервалом 1). При написанні анотації англійською мовою слід використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникаючи маловідомих термінів та складних граматичних зворотів. Комп’ютерні переклади не приймаються.

Матеріал статті (обсягом до 12 сторінок) подається у вигляді електронного файлу: формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «...», дефіс (-), тире (-), апостроф (’).

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій.

Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони, e-mail.

 

Вартість 1 сторінки друкованого тексту - 40 грн.

 

Кошти за публікацію матеріалів та участь у конференції перераховуються на картку ПриватБанку: 5168 7556 1135 7050 Падалка Ольга Іванівна. У графі призначення платежу вказати Прізвище учасника конференції.

Після здійснення проплати обов’язково зробіть підтвердження, надіславши фото чи скановану копію квитанції на вказану електронну адресу із зазначенням прізвища учасника конференції.

Контактні телефони:

(0362) 26-96-63 – кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І.

(050) 9399386 – Падалка Ольга Іванівна

(067) 7658537 – Марчук Галина Володимирівна

 

 

 

 

Подпись: ім’я ПрізвищеОформлення статті здійснювати наступним чином:

 

НАЗВА СТАТТІ

Анотація.

Ключові слова: ...

Аннотация.

Ключевые слова:...

Annotation....

Keywords: ...

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень з проблеми.

Мета статті

Виклад основного матеріалу дослідження. Висновки і перспективи подальших розвідок ...

Список використаних джерел:

1.                Баїк Л. Г. Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на західноукраїнських землях в період панування Австро-Угорської монархії / Л. Г. Баїк, Б. Н. Мітюров: Лекції. - Дрогобич: Бескид, 2016. - 59 с.

2.                Головкова М. М. Педагогические взгляды С. И. Миропольского: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марина Михайловна Головкова. - Харьков, 1994.-186 с.

REFERENCES TRANSLATED AND TRANSLITERATED

1.    Bayik L. H. Stan narodnoyi osvity, shkoly i pedahohichnoyi dumky na zakhidnoukrayins'kykh zemlyakh v period panuvannya Avstro-Uhors'koyi monarkhiyi [Condition of Education, school and pedagogical thinking at Western Ukraine during the rule of the Austro-Hungarian monarchy] / L. H. Bayik, B. N. Mityurov: Lektsiyi. - Drohobych: Beskyd, 2016. - 59 s. (in Ukrainian).

2.    Golovkova M. M. Pedagogicheskie vzgljady S. I. Miropol'skogo [Pedagogical views of S. Miropolsky]: Dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / Marina Mihajlovna Golovkova. - Har'kov, 1994. - 186 s. (in Russian).

Рецензенти: Петренко О.Б. -д. пед. н., проф., Ящук І.П. - д. пед. н., проф.

Стаття надійшла до редакції 03.03.2015